Dobranov 78, 471 21 Česká Lípa +420 487 882 288 obchod@krofian.cz
img
Krofian

Etický kodex

Etický kodex

Ve společnosti Krofian dbáme na vystupování a mezilidské vztahy, a to nejen na pracovišti, ale i směrem ven z firmy.
Považujeme to za základní povinnost každého z nás. Všichni zaměstnanci firmy se těmito zásadami řídí a vytvářejí tak obrázek
o společnosti.

Společnost se proto rozhodla vydat tyto obecně platné zásady písemně, aby tak usnadnila jejich šíření a umožnila zavádění těchto pravidel ve všech částech společnosti a ve všech jejích pobočkách.

Dodržování těchto principů je základním požadavkem firmy Krofian a zároveň známkou příslušnosti k této společnosti.

Zásady chování

Společnost Krofian považuje za základní principy, které vedou k lidskosti a dobrému jménu, tyto hodnoty:

Prozákaznické jednání

Společnost Krofian je zakázková společnost a tak je její zákazník a uspokojení jeho potřeb
vždy na prvním místě. K našim zákazníkům, a to jak vnitřním, tak vnějším, vždy přistupujeme s úctou
a snažíme se vyjít vstříc v maximální možné míře.

Profesionalita

Profesionál je základní stavební jednotka této společnosti. Je to člověk, který je špičkou ve svém oboru, vystupuje v souladu s firemní kulturou a jedná pro zákaznicky.

Profesionalita pro nás také znamená důraz na osobní rozvoj každého jednotlivce, který tak roste se společností a neustále ji udržuje na vysoké úrovni. To vyžaduje osobní zaujetí, ochotu přijmout přidělené úkoly a vůli dosáhnout potřebných znalostí.

Týmovost

Práce v týmu je základní princip práce ve společnosti Krofian. Proto klademe důraz na týmové chování
a jednání, které zahrnuje nejen spolupráci s kolegy, ale také respektování práce ostatních. Jen silný tým lidí je schopen vytvářet hodnoty a posunovat společnost dál.

Loajalita

Za všech okolností je povinností každého zaměstnance hájit dobré jméno firmy a vystupovat v souladu
s dobrou pověstí této společnosti. Současně to znamená neslučitelnost jakéhokoli prosazování vlastních zájmů, které by bylo v rozporu se zájmy společnosti. Předpokládá se dodržování vnitřních směrnic a interních pravidel.

Talent management

Ve firmě Krofian je věnován velký prostor pro výchovu nových talentů. Dáváme šanci všem kolegům, kteří mají potenciál a chuť něco dokázat. Plánujeme jejich kariérní růst a provázíme je osobním růstem. Zároveň zapracováváme nové kolegy na bázi plánů zaučení a jejich pravidelné revize v rámci zpětné vazby.

Respekt k ostatním

Každý zaměstnanec společnosti Krofian je povinen respektovat druhého kolegu, bez ohledu na jeho věk, vyznání nebo národnostní příslušnost. Současně vyžadujeme respektování názorů ostatních,
i když se nemusejí shodovat s názorem daného jedince. Je důležité, aby všichni respektovali osobní
a pracovní prostor každého a plánovali osobní schůzky a pracovní záležitosti s ohledem na časový plán jednotlivce. To zahrnuje i včasné plnění závazků jednoho vůči druhému a v případě neschopnosti dodržet daný termín včasné omluvení se a navržení nového termínu.

Společenská odpovědnost

Uvědomujeme si, že ne každý má dostatečný přístup ke zdrojům a jsou naplňovány jeho základní potřeby. Společnost Krofian vnímá jako svou povinnost pomáhat svou prací těm, kteří nemají
ve společnosti takové štěstí. Ročně proto uvolňuje rozpočet na charitativní účely, který je v průběhu roku rozdělen jak v rámci České republiky, tak do zemí třetího světa.

Zásady jednání

Záměrem společnosti Krofian je stanovit zásady jednání, které by upravovaly činnost všech pracovníků při výkonu práce. Tyto zásady jednání přispívají k zajištění odpovědného a trvale udržitelného rozvoje zodpovědnými cestami růstu v souladu s dlouhodobou strategií firmy.

Dodržování zákona

Společnost Krofian se striktně drží platných zákonů v zemi, ve které podniká. Zvláštní pozornost je věnována zásadě, kdy se společnost zdržuje financování jakékoli politické strany nebo politické činnosti a odmítá jakoukoli formu aktivní nebo pasivní korupce.

Zázemí

Dbáme na udržování pořádku a čistoty na všech pracovištích firmy, stejně jako na vybavenost areálu. Jsme si vědomi, že v dobrých podmínkách a s dobrým vybavením můžeme tvořit kvalitní stroje,
které uspokojí potřeby zákazníků. Zároveň je odpovědností každého jednotlivce udržovat své pracoviště v čistotě nejen po skončení pracovní směny, ale i v jejím průběhu.

Péče o životní prostředí

Dbáme na dodržování zásad ochrany životního prostředí a to nejen tříděním odpadu, ale i dodržováním správného nakládání s nebezpečnými odpady jako jsou oleje, emulze aj. Společnost má trvalý zájem
na zlepšování kvality životního prostředí a respektuje při podnikatelské činnosti normy stanovené
pro oblast odpadů, emisí apod.

Vztahy s dodavateli

Naše vztahy s dodavateli jsou založeny na vzájemném respektu a korektnosti. Pečlivě naše externí dodavatele vybíráme. Jakékoli propagační a dárkové předměty, které dostáváme, nepřijímáme
za žádných okolností a v případě, že se nám nějaké objeví, věnujeme tyto do charitativních organizací. Vnímáme to jako důležitý signál proti případné korupci.

Vztahy s konkurencí

Společnost Krofian si počíná v konkurenčním boji rázně, ale čestně. Zakládáme si na korektních vztazích a nikdy nepoškozujeme reputaci našich konkurentů. Dbáme, aby zaměstnanci ve styku s konkurencí respektovali důvěrnost obchodních či jinak důvěrných informací. Společnost se nepokouší nečestnými způsoby získat informace o podnikání konkurentů a stejně tak nepoužívá restriktivní obchodní praktiky ani nezneužívá v žádné formě své postavení na trhu.

docxfilePDF